hữu châu hà tu độc

— HI NHÁO  HỆ LIỆT—

HI NHÁO DỊ VỰC – NHẤT

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

有珠何须

Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ nước, hài.

Bạn đang xem: hữu châu hà tu độc

Edit: Sóc Phong

Beta: Miêu Xá – Tiểu Đạn Đạn

Văn án

Hít nhập thở đi ra, xú khí ngất trời.

Trái nên như nhau, tóc xù mặt mày lấm.

Đoan Mộc Hồi Xuân trước đó chưa từng suy nghĩ sở hữu ngày phiên bản thân thiện lại rơi hạ đến mức độ này.

Nhưng nhằm sinh sống sót qua loa ngày, đành nên thực hiện hổ lạc đồng vì thế đi ra vẻ xứng đáng thương.

***************

TIẾT TỬ

Xem thêm: sau khi sống lại tôi bị học bá quấn lấy

Ngộ nhập địch thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Gia đậu giới thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  – Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Đại đả xuất thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  – T ứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Lộc tử thùy thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Ái bất quí thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Cách diện liễm thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Mãi toan ly thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Các hiển thân thiện thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Tuyệt bất phóng thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Xem thêm: con đường nghịch tập của vật hi sinh

Kỳ phùng địch thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Chấp tử chi thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Hậu ký