đại lão lại muốn tan vỡ

 • Reads 359,565
 • Votes 39,192
 • Parts 200

Ongoing, First published Apr 10, 2021

Bạn đang xem: đại lão lại muốn tan vỡ

Table of contents

 • Chương 196: Quyền căn nhà thực ngạo kiều(*) (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 197: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 198: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 199: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 200: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 201: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 202: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 203: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 204: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 205: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 206: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 207: Quyền căn nhà thiệt kiêu ngạo (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 208: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 209: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 210: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 211: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 212: Quyền căn nhà thực kiêu ngạo (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 213: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 214: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 215: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 216: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 217: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 218: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 219: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 220: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 221: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 222: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 223: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 224: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 225: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 226: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 227: Quyền căn nhà thực kiêu ngạo (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 228: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 229: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 230: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (35)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 231: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 232: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 233: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 234: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 235: Quyền căn nhà thiệt ngạo kiều (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 236: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 237: Quyền căn nhà thiệt ngạo kiều (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 238: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 239: Quyền căn nhà thực kiêu ngạo (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 240: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 241: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 242: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 243: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 244: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 245: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 246: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 247: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 248: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 249: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 250: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 251: Quyền căn nhà thực kiêu ngạo (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 252: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 253: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 254: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 255: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 256: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 257: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 258: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 259: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 260: Quyền căn nhà thực ngạo kiều (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 261: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 262: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 263: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 264: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 265: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 266: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 267: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 269: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 270: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 271: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 272: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 273: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 274: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 275: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 276: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 277: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 278: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 279: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 280: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 281: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 282: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 283: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 284: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 285: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 286: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 287: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 288: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 289: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 290: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 291: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 292: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 293: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 294: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (35)

  Xem thêm: bố mẹ giàu có và anh trai lưu lượng hàng đầu cuối cùng cũng tìm thấy tôi

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 295: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 296: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 297: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 298: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 299: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 300: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 301: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 302: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 303: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 304: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 305: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 306: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 307: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 308: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 309: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 310: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 311: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 312: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 313: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 314: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 315: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 316: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 317: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 318: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 319: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 320: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 321: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 322: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 323: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 324: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 325: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (66)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 326: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (67)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 327: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (68)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 328: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (69)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 329: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (70)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 330: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (71)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 331: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (72)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 332: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (73)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 333: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (74)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 334: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (75)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 335: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (76)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 336: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (77)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 337: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 338: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 339: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 340: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 341: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 342: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 343: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 344: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 345: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (9)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 346: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (10)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 347: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (11)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 348: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (12)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 349: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (13)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 350: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (14)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 351: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (15)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 352: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (16)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 353: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (17)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 354: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (18)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 355: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (19)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 356: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (20)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 357: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (21)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 358: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (22)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 359: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (23)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 360: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (24)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 361: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (25)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 362: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (26)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 363: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (27)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 364: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (28)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 365: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (29)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 366: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (30)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 367: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (31)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 368: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (32)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 369: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (33)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 370: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (34)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 371: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (35)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 372: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (36)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 373: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (37)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 374: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (38)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 375: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (39)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 376: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (40)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 377: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (41)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 378: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (42)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 379: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (43)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 380: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (44)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 381: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (45)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 382: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (46)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 383: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (47)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 384: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (48)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 385: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (49)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 386: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (50)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 387: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (51)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 388: Tiều kiều hoa vs Ma tôn (52)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 389: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (53)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 390: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (54)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 391: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (55)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 392: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (56)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 393: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (57)

  Wed, Nov 10, 2021

  Xem thêm: kim cương quyển

 • Chương 394: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (58)

  Wed, Nov 10, 2021

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu hèn băng phôi liễu
  Tác giả: Tần Nguyên
  Tình trạng: Còn tiếp
  Tình trạng: bám theo tiến trình truyện đăng
  Editor: Mẫn Nhi
  Thể loại: Nguyên quý phái, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... 
  Văn án:
  Hệ thống [ Ký căn nhà, tao tiếp tục nỗ lực gom cô sám hối phát triển thành một người chất lượng, không thể là tội phạm!]
  Ký căn nhà Nam Nhiễm: "Ồ"
  Thiếu niên băng lãnh lên đường từng bước từng đặt chân đến trước mặt mũi cô: Cô là ai?
  Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh nhìn bễ nghễ nhìn trực tiếp nhập cô: Nữ tử căn nhà nào là sao lại ở đây?
  Nam Nhiễm im re, tiến công mê mẩn khênh lên đường.
  Thiếu gia dịch kiều buồn chán chỉ trực tiếp mặt mũi cô: Còn kế tiếp lại mới đây, tôi ngay tắp lự làm thịt bị tiêu diệt cô.
  Nam Nhiễm:...., tiến công mê mẩn khênh lên đường.
  Hình ảnh Đế hắc hóa cười cợt tươi tỉnh như hoa anh túc: Cô là căn nhà sản xuất?
  Lời còn ko thưa hoàn thành.
  Nam Nhiễm vẫn hãy nhanh tay tiến công mê mẩn người tao, đang được sẵn sàng khênh người lên đường.
  Biểu tình của khối hệ thống ngày càng hoảng ngại.
  [Ký căn nhà, cô cô cô, đấy là đang khiến gì a~?]
  Nam Nhiễm chỉ điềm tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt nhập chống tối, giấu quanh lên đường.
  Hệ thống bị nạt nộ [Không nên tất cả chúng ta vẫn thỏa thuận hợp tác chất lượng mong muốn phát triển thành một loài người mới mẻ hoặc sao?]
  Nam Nhiễm sau khoản thời gian nghe hoàn thành, chỉ cười cợt vài ba giờ đồng hồ, ngữ điệu lười biếng nói chung nhác vang lên: Hệ thống chất lượng của tao, ngươi sở hữu nên suy nghĩ cơ hội mò mẫm mang đến tao một chiếc lồng Fe thiệt vững chắc không?
  Hệ thống, sửng bức. [A!!!!!!!]
  ...
  Lưu ý:
  1/Truyện dịch bám theo bạn dạng convert nên ko thể nào là như thể không còn 100%. 
  2/Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác hy vọng người xem chớ rước lên đường bừa bãi.
  3/ Đọc truyện văn minh, phản hồi mưu trí.

#3cuồng